Vår tro

Ingen kan leva felfritt. Vi begår alla misstag där vi sårar varandra och oss själva. Trots det så tror vi att det är viktigt att ha en hög målsättning, nämligen Jesu liv. Församlingen som möts i Pingstkyrkan står för en klassisk kristendom. En god sammanfattning som vi bekänner oss till är den Apostoliska trosbekännelsen. Framför allt söker vi oss till Bibelns undervisning. Följande satser utvecklar något av vår teologi. Vi tror inte att vi kommer bli fullkomliga omkring följande trossatser, men vi gör allt vad vi kan för att närma oss dem.

Vi tror på…

GUD – Vi tror på en evig Gud som uppenbarar sig som Fader, Son och helig Ande.
BIBELN – Vi tror att den är inspirerad av Gud, helt unik, och ger oss vägledning i livet.
BÖN – Genom bönen får vi ha en relation med Gud.
MÄNNISKAN – Alla är skapade till Guds avbild, har sin identitet i Gud, och har lika värde.
FÖRSAMLINGEN – Bibeln uppmanar de kristna att komma samman som en gemenskap för att tillbe Gud, ta del av undervisning från Bibeln, be för varandra, praktisera dop och nattvard, stödja varandra genom att bruka gåvor och talanger samt sprida evangeliet vidare till dem som inte hört det ännu.
FRÄLSNINGEN – Människan missar ständigt målet att leva ett liv i harmoni med sin Skapare.
Bibeln kallar detta synd. Gud erbjuder människan syndernas förlåtelse och ett evigt liv som en gåva.
TROENDEDOP – Dophandlingen är en väsentlig del av ett kristet liv.
ANDEDOP – Alla kristna har möjlighet att ta emot och erfara gåvan den helige Ande
MISSION/EVANGELISATION – Vi vill aktivt dela med oss av vår tro både i vår stad, vårt land och i andra länder.
Tron är personlig, men inte privat.
HIMLEN/EVIGT LIV – Himlen och evigheten beskrivs med stora penseldrag, men ändå väldigt tydligt så att människan ska förstå verkligheten i himlen och kunna se fram mot den.
JESU ÅTERKOMST – Vi tror på Jesu ord om att han en dag ska återvända.